De New Wine Zomerconferentie in 2016 zit er weer op. Heel wat Christenen, ook uit gereformeerde kerken, hebben dit evenement bezocht. Om meer over New Wine, haar doelen en werkwijze te weten te komen is het zinvol je te verdiepen in wat al veel eerder dan in Nederland bleek in onder andere Canada en de Verenigde Staten. Onderstaand artikel dateert uit 1995. Een deel van de beschreven extreme geestesuitingen komt in Nederland niet zo zeer voor, en is daarom grotendeels weggelaten. Maar de kern met betrekking tot profetie is ongewijzigd, en daarom is het goed hier grondig kennis van te nemen. Bewust heb ik – aangezien  ik geen professioneel vertaler ben – de oorspronkelijke Engelse tekst ook opgenomen, steeds cursief geprint.

1 Timothy 4:1 “The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons.”

1 Timotheüs 4:1 “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen”

EXAMINING THE NEW WINE MOVEMENT

EEN ONDERZOEK NAAR DE NEW WINE BEWEGING

New Wine Movement Defined

Advocates of New Wine claim they are involved in a renewal. The goal is to receive “more of God,” which will manifest in a supernatural outpouring of prophetic insight, and will refresh those who are spiritually hungry. John Arnott (Toronto Airport Vineyard) describes the New Wine movement this way:

Hoe valt de New Wine beweging te definiëren

Aanhangers van New Wine zijn van mening dat ze zijn betrokken in een opwekking. Het doel is “meer van God” te ontvangen, wat zich uit in een bovennatuurlijke uitstorting van profetisch inzicht, en ook zal deze vernieuwing verfrissend zijn voor wie spiritueel hongerig zijn. John Arnott (Toronto Airport Vineyard) beschrijft de New Wine beweging als volgt:

This renewal is primarily a call to the “weak ones” rather than to the “wise.” It is a call to the thirsty to come and drink of the waters of life freely, to partake of that which is revealed to babes (Matt. 11:25). Our Father is calling His children who deeply desire more of God and who will come in childlike faith to enter into the kingdom (Matt. 18:4-6) and receive the Father’s promised blessing (Acts 1:4). This is the season for “wise virgins” to buy oil from those who sell (Matt. 25). May you be filled with all the fullness of God and powerfully prepared for the harvest. (1)

Deze vernieuwing is vooral een roeping voor de “zwakken” en niet zozeer voor de “wijzen”. Het is een oproep aan dorstigen om te komen en te drinken van het water des levens om niet, en deel te zijn van hetgeen voor kinderen is geopenbaard (Mattheus 11: 25). Onze Vader roept zijn kinderen die een diep verlangen hebben om het koninkrijk binnen te gaan (Mattheus 18:4-6) en om de zegen te ontvangen die de Vader heeft beloofd (Handelingen 1:4). Dit is de tijd voor “wijze meisjes” die olie kopen van hen die het verkopen (Mattheus 25). Dat je vervuld mag zijn met al de volheid van God en krachtig voorbereid zijn op de oogst (1).

New Wine advocates claim Scriptural and historical precedent for their “renewal,” and claim that good fruit (works) manifested over a long period of time is proof that their movement is of God. It might surprise some readers to learn that elements of New Wine do indeed have links in history and Scripture, and it is to those links that we will now turn. (For a discussion of testing “fruit” see The Fruit of the Spirit, DTF May/June 1995.)

New Wine aanhangers beroepen zich op Bijbelse en historische aanwijzingen voor hun “vernieuwing” en beweren dat de goede vruchten (werken) die over een langere periode blijken een bewijs vormen dat hun beweging afkomstig is van God. Het zal sommige lezers verbazen dat elementen van New Wine inderdaad wortels hebben in de Schrift en de geschiedenis. En het zijn die verbanden die in dit artikel worden behandeld.

New Wineskin — Old Wine

“Most people know about the trinity — the Father, Son and Holy Spirit — but they are not clear on who the Holy Spirit is and what He does.” (2) The aim of New Wine is to introduce people to the Holy Spirit, and to everything He supposedly has to offer. The introduction is facilitated, New Winers claim, by someone who has previously received the “anointing.” The introduction will not come as result of knowing God through Scripture or Sacrament, but rather, by physically passing on the “anointing,” or by invoking the “Spirit.” This is often accomplished at special renewal meetings (such as Catch the Fire Conferences), or via exhaustive hands-on courses sponsored by various churches.

Nieuwe wijnzakken – oude wijn

“De meeste mensen hebben weet van de Drie-eenheid – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest _ maar ze hebben geen helder zicht op wie de Heilige Geest is en wat Hij doet”(2) Het doel van New Wine is om mensen bekend te maken met de Heilige Geest, en met alles wat Hij geacht wordt ons te bieden. Het bekend maken met de Geest wordt ondersteund door – zo beweren de New Winers –  door iemand die tevoren een “zalving” heeft ontvangen. Het bekend raken met de Geest zal niet een gevolg zijn van het leren kennen van God door zijn Woord en Sacrament, maar veeleer door het fysiek doorgeven van de zalving, of door de Geest uit te nodigen. Dit gaat vaak samen met speciale opwekkings-bijeenkomsten, of door uitgebreide praktische cursussen die door verschillende kerken worden gesponsord.

Prophecy has come to play a major role in New Wine theology. Many of the bizarre manifestations (roaring, growling, pawing the floor, yelling, etc.) are said to be outward manifestation of a particular vision the wino (their term) is experiencing. These visions are said to be prophetic, and often are associated with Biblical themes. For instance, roaring and pawing the floor are often said to be associated with the Lion of the tribe of Judah. Personal prophecy, or word of knowledge, is also heavily promoted. In New Wine, prophecy is a spiritual gift that improves with practice (more on this later); it requires training to be used effectively.

Profetie is een belangrijk kenmerk van de New Wine theologie geworden. Van veel van de bizarre uitingen (brullen, grommen, kruipen over de vloer, schreeuwen enzovoort) wordt gezegd dat het de uitwendige verschijnselen zijn van een bijzonder visioen dat de “wino” (in hun bewoordingen) op dat moment ervaart. Van deze profetieën wordt gezegd dat ze profetisch zijn, en vaak zijn ze verbonden met Bijbelse thematiek. Om een voorbeeld te geven, van grommen en kruipen over de vloer wordt vaak gezegd dat dit verbonden kan zijn met de Leeuw uit de stam van Juda. Persoonlijke profetie, of een profetisch woord of kennis zijn ook zaken die nadrukkelijk worden verkondigd. Bij New Wine is profetie een spirituele gave, die door oefening steeds beter zal worden (waarover later meer); het vereist training om effectief te worden gebruikt.

Critiques of the New Wine movement often focus on the bizarre manifestations. While weird manifestations are a trademark of the New Wine movement, they are not, however, the only point where New Wine deviates from historic, orthodox Christianity. Many of the essential, foundational doctrines of New Wine theology are not compatible with historic Christianity. It is a theology based in esotericism. In short, what is being imparted by way of the New Wine movement is an esoteric knowledge and power — only the initiated will appropriate and manifest it. The New Wine movement is new in name only. It’s history can be traced back to the times of the Apostles. The Gospel of John, the Epistles, and the Church fathers have much to say about the “original” New Wine movement; a movement that was at odds with historic, orthodox Christianity from the very beginning. That movement is Gnosticism.

Critici van de New Wine beweging focussen zich vaak op de bizarre uitingen. Waar vreemde uitingen inderdaad een handelsmerk zijn van de New Wine beweging, zijn ze niet het enige punt waarin de New Wine beweging afwijkt van het historische, orthodoxe Christelijk geloof. Veel van de essentiële, funderende leringen van de New Wine theologie zijn niet verenigbaar met het historisch Christelijk geloof. Het is namelijk een theologie die is gebaseerd op esoterie. Om het kernachtig te zeggen, wat wordt meegedeeld door de manier van de New Wine beweging is esoterische kennis en kracht – uitsluitend de ingewijden zullen het ervaren en laten zien. De New Wine beweging is alleen maar qua naamgeving nieuw. Haar historie gaat  terug naar de tijd van de apostelen. Het evangelie van Johannes, de brieven en de kerkvaders hebben veel te zeggen over de “oorspronkelijke” New Wine beweging; een beweging die op gespannen voet staat met het historisch, orthodox Christelijk geloof i vanaf het eerste begin. Die beweging heet de Gnostiek.

Gnosticism was rejected and labeled as heresy by the early Church fathers. Nevertheless, it was a belief-system that continued to exist and operate in various forms within the Church throughout Church history (often under the broader label of “Christian” mysticism). It continued to operate because adherents, for the most part, were able to mask their mystic beliefs by cloaking them in Christian terminology. Such is the case with the latest “Christian” mystic movement — the New Wine movement.

De Gnostiek werd verworpen en benoemd als ketterij door de vroege Kerk vaders. Desalniettemin, het was een geloofssysteem dat bleef bestaan en actief was in verschillende vormen binnen de Kerk gedurende de kerkgeschiedenis (veelal onder een bredere aanduiding als Christelijke mystiek). Het bleef actief omdat aanhangers, voor het overgrote deel, in staat waren hun mystieke geloof te maskeren door het te hullen in Christelijke terminologie. Dat is ook het geval bij de nieuwste “Christelijke” mystieke beweging – de New Wine beweging.

Not surprisingly, what draws a majority of people to the New Wine movement is in fact what has drawn people to mysticism throughout Church history — a feeling of despair, and a yearning for experience. A dominant theme heard in New Wine circles is that “I came to Toronto because I wanted something more.” Compare the experience-driven New Wine spiritual quest with that of the Gnostics. Kurt Rudolph, in his classic work on Gnosticism, summarizes the early Gnostic quest/method as follows.

Het moet ons niet verrassen dat hetgeen de meerderheid van de mensen aantrekt in de New Wine beweging is het feit dat mensen gedurende hele de kerkgeschiedenis heeft aangetrokken – een gevoel van wanhoop, en een diep verlangen naar ervaring. Een dominant thema wat te horen is in de New Wine groepen is dat ik “naar Toronto kwam omdat ik iets meer wilde”. Vergelijk de ervarings gedreven spirituele zoektocht van New Wine met die van de Gnostici. In zijn klassiek verhandeling over Gnostiek vat Kurt Rudolph de vroeg-Gnostieke zoektocht/methode als volgt samen.

They (Gnostics) were not aiming at any ideal philosophical knowledge nor any knowledge of an intellectual or theoretical kind, but a knowledge which had at the same time a liberating and redeeming effect. The content of this knowledge or understanding is primarily religious, in so far as it circles around the background of man, the world and God, but also because it rests not upon one’s own investigation but on heavenly mediation. It is a knowledge given by revelation, which has been made available only to the elect who are capable of receiving it, and therefore has an esoteric character. (3)

Zij (de Gnostici) hadden niet als doel te komen tot ideale filosofische kennis, en al evenmin tot enige kennis van verstandelijke of theoretische aard, maar een kennis die tegelijkertijd een bevrijdend en verlossend effect heeft. De inhoud van deze kennis of dit begrijpen is in de eerste plaats religieus, in zoverre dat het zich bezighoudt met de achtergrond van de mensheid, de wereld en God, en ook omdat het niet berust op iemands eigen onderzoeksuitkomsten, maar op hemelse bemiddeling. Het is een kennis die wordt gegeven door openbaring, die alleen beschikbaar is voor degene die uitgekozen zijn en het vermogen hebben het te ontvangen; dit maakt dat deze kennis esoterisch van aard is.

The above quote is just as applicable to New Winers as it is to the first mystics. John Arnott echoes Gnostic sentiment when he says, “It came as a tremendous revelation to me several years ago that the Christian faith is all about love and “romance” or intimacy. I used to think it was all about understanding truth and getting our doctrine straight.” (4) In New Wine, one does not really “know” the Holy Spirit until one has experienced the New Wine anointing. At that point the power will begin to flow, and the New Wine initiate will supposedly embark upon a Spirit-filled voyage of supernatural insight, wisdom and experience.

Bovenstaand citaat is evenzeer toepasbaar op de mensen van New Wine als dat het is op de eerste mystici. John Arnott laat een echo horen van het Gnostieke gevoel als hij zegt “Een paar jaar geleden  werd het als een enorme openbaring voor mij duidelijk dat het Christelijk geloof haat over liefde, “romantiek”, ofwel intimiteit. Ik was gewend te denken dat het geloof ging over het begrijpen van waarheid en ervoor te zorgen dat onze leer juist was”(4). Bij New Wine kent men de Heilige Geest niet echt, tot het moment dat je de zalving van New Wine hebt ervaren. Op dat punt zal kracht beginnen te stromen, en de New Wine gezalfde wordt geacht een Geest gevulde zoektocht aan te vangen, gericht op bovennatuurlijk inzicht, wijsheid en ervaring.

New Winers insist that they are the fulfillment of Joel’s prophecy about God pouring out His Spirit in the Last Days (Joel 2:28). Significant emphasis is placed on “prophetic” ministry. New Winers see themselves as the vanguard of a powerful, Latter Day outpouring of the Holy Spirit the likes of which the Church has never seen. To test these claims we will begin with an analysis of prophecy and the prophetic ministry as it is defined in New Wine theology. As always, we will do so using God’s sure, objective voice. We will test the New Wine movement by Scripture.

Mensen van New Wine benadrukken dat bij hun vervuld is wat Joel profeteerde, over dat God zijn Geest zou uitgieten in het laatst van de dagen (Joel 2:28). Belangrijke nadruk wordt ook gelegd op “profetische” bediening (‘ministry’). Mensen van New Wine zien zichzelf als de voorhoede van een zeer krachtige uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen, op een manier zoals de kerk nog nooit heeft gezien. Om deze uitspraken te toetsen zullen we beginnen met een analyse van de profetie en de profetische bediening zoals beschreven in de New Wine theologie. Zoals altijd zullen we dat doen door gebruik te maken van Gods zekere en betrouwbare stem. We zullen de New Wine beweging toetsen aan de Schrift.

Re-defining Prophecy

The New Wine movement has a preoccupation with “releasing the prophetic” in the lives of those who attend their conferences or embrace their theology. Much of their teaching originates from words given through people who, New Winers believe, have received “inner training by God.” (5) These people are said to be able to facilitate the release of prophetic gifts in other would-be prophets and prophetesses.

Profetie geherdefinieerd

De New Wine beweging heeft een vooringenomenheid met “het profetische vrij maken” in de levens van degenen die hun conferenties bijwonen of hun theologie omarmen. New Wine is ervan overtuigd dat veel van wat ze leren afkomstig is van mensen die “innerlijke training van God” hebben ontvangen (5). Van deze mensen wordt gezegd dat ze in staat zijn het proces te ondersteunen van het vrijmaken van profetische gaven in toekomstige profeten en profetessen.

The movement’s understanding of prophecy differs dramatically from the Church’s traditional understanding of prophecy. Since the New Wine movement claims a scriptural basis for their beliefs, we will use Scripture to test the claims. Let’s start by defining the word prophecy as it is used in the Bible.

Wat de beweging onder profetie verstaat verschilt enorm van wat de kerk gewoonlijk verstaat onder profetie. Aangezien de New Wine beweging stelt een Bijbelse basis te hebben voor hun overtuigingen, zullen we de Bijbel gebruiken om hun beweringen te toetsen. Laten we beginnen met het woord profetie te definiëren op de manier waarop het in de Bijbel wordt gebruikt.

Nelson’s Illustrated Bible Dictionary (1986) defines prophecy as, “Predictions about the future and the end-time; special messages from God, often uttered through human spokesmen, which indicate the divine will for mankind on earth and in heaven. The focus of all prophetic truth is Jesus Christ.” A study of the word prophecy in Scripture will reveal two distinct meanings, both of which are in line with Nelson’s definition.

Nelsons geïllustreerd Bijbels woordenboek (1986) definieert profetie als “Voorspellingen over de toekomst en de eindtijd; speciale boodschappen van God, vaak verwoord door menselijke woordvoerders, die weergeven wat de Goddelijke wil is voor mensen op aarde en in de hemel. De focus van alle profetie is Jezus Christus”. Het bestuderen van het woord profetie in de Schrift zal twee afzonderlijke betekenissen duidelijk maken, die beide in lijn zijn met de definitie die Nelson gegeven heeft.

First, prophecy can be predictive. Here, God foretells future events by providing His prophet with special revelation. Second, prophecy can be used in reference to forthtelling God’s Word. Forthtelling is speaking forth, for a variety of reasons, the truths God has already revealed. Forth-telling God’s Word may be for the edification and encouragement of His people (for example, Paul’s Epistle to the Philippians). It may be a word of correction, or a call to repentance, such as the Old Testament prophets so often brought forth. Words of knowledge, which spoken after having received special revelation, also fall into this category. True prophecy will always be in harmony with God’s written Word. It will never contradict what He has already spoken. True prophecy is a “sure” word from the Lord.

In de eerste plaats kan profetie voorspellend zijn. In dat geval verteld God tevoren over toekomstige gebeurtenissen, door zijn profeet een bijzondere openbaring te geven. In de tweede plaats kan profetie gebruikt worden in verband met het verder doorgeven van wat Gods Woord al heeft geopenbaard. Het doorgeven van Gods Woord kan tot doel hebben de opbouw en bemoediging van zijn mensen (bijvoorbeeld de brief van Paulus aan de Filippenzen). Het kan ook een woord van vermaning zijn, of een oproep tot bekering, zoals de profeten in het oude testament vaak deden. Woorden van kennis, die worden uitgesproken na een bijzondere openbaring te hebben ontvangen, vallen ook in deze categorie. Echte profetie zal altijd in overeenstemming zijn met Gods geschreven Woord. Het zal nooit tegenspreken wat Hij al eerder heeft gezegd. Ware profetie is een “zeker” woord afkomstig van de Heer.

And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet’s own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. (2 Peter 1:19-21)

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan  als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en  de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God,  door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petrus 1:19-21, HSV)

To New Winers, “Prophecy is for the express purpose of giving strength, encouragement and comfort to the people of God. Nowhere is it a permit for correction or rebuke. (6) They teach, “When we prophesy today, we are basically conveying in our own words what we believe to be the thought and feelings of God about a person or event. We have been given ample space to learn in the process.” (7)

Voor de mensen van New Wine geldt: “profetie heeft als uitdrukkelijk doel het bieden van kracht, bemoediging en troost aan de mensen die bij God horen. Onder geen beding biedt het ruimte aan vermaning of berisping. (6) Zij leren: “Wanneer we in deze tijd profeteren, dan dragen we in principe in eigen woorden over wat naar onze overtuiging woorden of gevoelens van God zijn met betrekking tot een persoon of een gebeurtenis. Aan ons wordt royaal ruimte geboden om te leren in de loop van het proces” (7).

Note, first, the New Wine emphasis that prophecy is not for correction or rebuke. Such a teaching flatly contradicts both the Old and New Testament. 2 Timothy 3:16 says the following: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness” (NKJ). When God says all Scripture He means all Scripture. When He says Scripture is profitable for reproof and correction He means Scripture is profitable for reproof and correction and should be used accordingly. Prophetic forthtelling, for the purpose of correction and rebuke, is seen throughout the New Testament (Acts 2:1-41, 5:1-11, 7:1-53… ad infinitum) Clearly, New Winers have re-defined the role of prophecy by eliminating one of the main purposes of prophetic forthtelling. They do so in direct opposition to Scripture. As serious as this is, they do not stop there.

In de eerste plaats valt het op dat New Wine benadrukt dat profetie niet dient voor vermaning of berisping. Een dergelijke leer is simpelweg in tegenspraak met het oude en nieuwe testament. In 2 Timotheüs 3: 16 staat: Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.” Wanneer God het heeft over “elke schrifttekst” dan bedoelt Hij ook heel de Schrift. Wanneer Hij zegt dat de Schrift gebruikt kan worden om dwalingen en fouten te weerleggen, dan bedoelt Hij dat de Schrift gebruikt kan worden om dwalingen en fouten te weerleggen, en dat de Bijbel ook op deze manier moet worden gebruikt. Het profetisch doorgeven met als doel dwalingen en fouten te weerleggen is terug te vinden in heel het nieuwe testament (Handelingen 2:1-41, 5:1-11, 7:1-53… enzovoort). Wat duidelijk wordt is dat de mensen van New Wine de rol van profetie een nieuwe definitie hebben gegeven door het schrappen van een van de belangrijke doelen van het profetisch naspreken van Gods Woord. Zij doen dat in directe tegenspraak met de Schrift. Zo ernstig als dit al is, dit is niet waar ze van ophouden weten.

But the prophet who presumes to speak a word in My name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die. And if you say in your heart, `How shall we know the word which the LORD has not spoken?’– when a prophet speaks in the name of the LORD, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the LORD has not spoken; the prophet has spoken it presumptuously; you shall not be afraid of him. (Deut. 18:20-22 (NKJ)

Maar  de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft?  Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem. (Deuteronomium 18-20-22 HSV)

To put it in simple terms, Scripture says if someone gives a prophecy in the name of the Lord, and the prophecy does not come to pass, then he or she is not a prophet of God — period. The New Wine movement disagrees.

Om het rechttoe rechtaan te zeggen, de Schrift zegt dat als iemand een profetie in de naam van de Heer geeft, en de profetie komt niet uit, dan is hij of zij niet een profeet van God – zo is het en niet anders. De New Wine beweging is het daar niet mee eens.

Here is what they have to say:

Just as a toddler has many accidents before he or she is potty trained, the prophetic person on training will also stumble. (8)

It is possible for the prophetic word to be “tainted” and, thus, only part of what the prophetic person is saying comes from God. (9)

When I first began to prophesy to others, I asked the Lord, “What if I’m wrong?” “As long as love is your motive,” He told me, “and building them up is your goal, you can’t miss.”…Love is the principal issue in prophetic ministry. ( 10)

If they get one right, tell them so. They don’t know….so that they’ll do it again or else they will quit. (11)

We don’t have the whole mind of God on a matter. Sometimes we get it wrong. (1 )

Hier volgt wat zij er over zeggen:

Evenals een peuter heel wat ongelukjes heeft voordat hij zindelijk is, evenzo zal ook de profetische persoon tijdens zijn opleiding kunnen struikelen (8)

Het is een mogelijkheid dar het profetische woord is “aangetast/beschadigd”, met als gevolg dat slechts een deel van wat de profetische persoon zegt van God afkomstig is. (9)

Toen ik in het begin begon te profeteren aan anderen. , vroeg ik de Heer: “Wat als ik het verkeerd zie? “Zolang als je drijfveer de liefde is” zei Hij me, “en je doel is om op te bouwen, dan kan je het niet fout doen”. Liefde is het kenmerk van de profetische bediening (10)

This does not mean that true prophets never prophesied inaccurately. Scripture makes it clear that on occasion true prophets knowingly (Ed note: “knowingly prophesied inaccurately” is doublespeak for lying. Do God’s prophet’s lie?) or unknowingly prophesied inaccurately, though they were not put to death or branded false prophets for such inaccuracies…what separated false prophets from true prophets was more than just consistency in prophetic accuracy. False prophets were, by contrast, presumptuous and proud in attitude, they bore bad fruit in their lives and ministries, they were consistently inaccurate in their prophecies. (1 )

Dit betekent niet dat echte profeten nooit onjuiste profetieën geven. De Bijbel maakt duidelijk dat zo nu en dan echte profeten bewust (NB “bewust onjuist profeteerden” is een andere manier om “logen” te zeggen. Liegen Gods profeten dan?) of onbewust onjuist profeteerden, hoewel ze niet ter dood werden gebracht of werden gebrandmerkt als valse profeten voor dergelijke onjuistheden… wat valse profeten van ware profeten onderscheidde maar meer dan alleen correctheid in de profetische juistheid. Valse profeten waren, in onderscheid van ware, aanmatigend en trots in hun houding, zij brachten slechte vruchten voort in hun levens en bedieningen, ze waren altijd onjuist in hun profetieën (1)

Not every prophecy is going to be to be correct. No one is going to be 100 percent accurate all the time. In this regard New Testament prophets differ considerable from their Old Testament counterparts. The Old Testament prophets spoke what was to be recorded as the very word of God and therefore could not falter at all. If the words they spoke proved to be untrue to any degree, they were to be executed. But the New Testament era provides greater flexibility… (1 )

Niet elke profetie zal altijd juist blijken te zijn. Niemand zal altijd 100% accuraat zijn. In dit opzicht verschilt het nieuwe testament aanzienlijk haar oud Testamentische tegenhanger. De profeten in het oude testament spraken wat gehoord was als het specifieke woord van God en kon daarmee niet de plank misslaan. Als de woorden die zij spraken in een enige mate onjuist bleken te zijn, zouden ze worden gedood. Maar het nieuwe Testamentische tijdperk biedt meer flexibiliteit… (1)

We’ve quoted at length from numerous New Wine leaders to demonstrate the clear nature of their teachings on prophecy. We can sum up this aspect of their theology this way:

  1. New Testament prophecy is not the same as Old Testament prophecy.
  2. God speaks through prophets today.
  3. God speaks accurately.
  4. New Testament prophets do not always hear the message accurately.
  5. Therefore: A true prophet of God can and does prophesy inaccurately, but will improve with practice.

We hebben uitgebreid meerdere New Wine leiders geciteerd om helder duidelijk te maken wat zij leren over profetie. We kunnen dit aspect van hun theologie als volgt samenvatten:

1)      Profetie in het nieuwe testament is niet hetzelfde als profetie in het oude testament

2)      God spreekt ook vandaag nog door de mond van profeten

3)      Gods spreken is altijd betrouwbaar

4)      Nieuw Testamentische profeten horen niet altijd de boodschap op juiste wijze

5)      Conclusie: een echte profeet van God kan en zal onjuistheden profeteren, maar zal zich door oefening in de loop van de tijd verbeteren

Let’s deal with #1 first. New Testament prophecy is not the same as Old Testament prophecy. New Winers base this claim on, (a) since the New Testament does not call for the death penalty for prophets who prophesy inaccurately, God must not mind if prophets “miss” (so long as the “prophet’s” heart is in the right place); and (b), the belief that prophecy is conditional. It is at this point where the New Wine movements jumps headlong into the kingdom of the cults.

Laten we ons nu eerst bezig houden met nr 1. Profetie in het nieuwe testament is niet hetzelfde als profetie in het oude testament. De mensen van New Wine baseren deze overtuiging op a) aangezien het nieuwe testament geen oproep doet op de doodstraf voor profeten die onjuist profeteren, zal God het niet erg vinden als profeten “de plank misslaan” (mits het hart van de “profeet” op de juiste plaats zit); en b) de overtuiging dat profetie voorwaardelijk is. Juist op dit punt springt de New Wine beweging halsoverkop in het koninkrijk van de afgoden.

Nowhere does the Bible make a distinction between Old and New Testament prophets or prophecy. Then why did the penalty change? Examine history. First, the Law required the death penalty, not only for false prophecy, but also for adultery, and for cursing one’s father or mother. The fact that the Church does not carry out the Old Testament penalty does not indicate that God has changed His mind about the severity of these sins (God is immutable). The death penalty was required for the people of Israel when they operated within their theocratic system; the death penalty for these sins is not required of the New Testament Church. The “earthly” penalties for the above infractions may have changed, but God’s feelings towards sin has not. New Winers can thank God they do not live under a theocracy.

Nergens in de Bijbel wordt onderscheid gemaakt tussen oud en nieuw Testamentische profeten of profetieën. Op welk moment is dan de straf veranderd? Verdiep je in de geschiedenis. Om te beginnen, de wet eiste de doodstraf, niet alleen voor valse profetieën, maar ook voor overspel, en op het vervloeken van je vader of moeder. Het feit dat de kerk de oud Testamentische straf niet ten uitvoer brengt is geen aanwijzing dat God van mening zou zijn veranderd over de ernst van deze zonden (God is onveranderlijk). De doodstraf was nodig voor de mensen uit het volk Israël toen ze leefden in hun theocratisch systeem; de doodstraf voor deze zonden wordt niet gevraagd in de kerk van het nieuwe testament. Het moge zo zijn dat de ‘aardse’ straf voor deze overtredingen veranderd is, Gods gevoelens ten opzichte van zonde zijn dat niet. New Winers zouden kunnen denken dat God niet zou kunnen leven in een theocratie.

The claim that all prophecy is conditional is also easily refuted. New Winers follow the Jehovah’s Witnesses’ lead by appealing to Jonah 3:4. Both groups claim Jonah prophesied inaccurately since the prophecy failed to come to pass. Jeremiah 18:7-8 is the key here; God said, “If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down and destroyed, and if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned.” There you have it; God’s statement as to which prophecies are conditional. Any statement that all prophecy is conditional has no scriptural support.

De aanname dat alle profetie voorwaardelijk is kan ook eenvoudig worden weerlegd. De mensen van New Wine volgen de suggestie van de Jehova’s getuigen door een beroep te doen op Jana 3:4. Beide groepen beweren dat Jona onjuist profeteerde omdat hetgeen hij profeteerde geen werkelijkheid werd. Jeremia 18:7-8 biedt hier uitkomst: “Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het  weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen.” Dat is zoals het is; Gods uitspraak voor welke mensen de profetieën voorwaardelijk zijn. Elke bewering dat alle profetie voorwaardelijk is heeft geen Bijbelse fundering.

Occasionally, a New Winer will quote 1 Kings 22:15 as “proof” that even the Old Testament prophets blew it on occasion. Verse 15 does look like a failed prophecy — until you read it in context — then you will see that, in verse 15, Micaiah is not prophesying, but mocking! In essence Micaiah is saying, “Sure King, you want me to agree with the other 400 so-called ‘prophets,’ so go ahead and attack.” Read the verse in context. The 100% accuracy rate of God’s prophets still stands.

Zo nu en dan zal iemand van New Wine 1 Koningen 22:15 citeren als “bewijs” dat zelfs in het oude testament profeten het soms mis hadden. Vers 15 lijkt te duiden op een niet uitgekomen profetie – totdat je het in het verband leest – want dan zie je dat – in vers 15 – Micha niet profeteert, maar de spot drijft! In de kern zegt Micha het volgende: “Zeker koning, als u graag wilt dat ik het eens ben met die andere zogenaamde “profeten”, dan is mijn advies: trek op en val aan”. Lees dit vers dus in het verband. De 100% juistheid van Gods profeten houdt dus stand

We agree that #2 and #3 above has scriptural support. At DTF we believe in the perpetuity of spiritual gifts, and believe that God does not err. The fourth point (that prophets do not always hear the message correctly), and the conclusion (that God’s prophets improve with practice), is absolutely opposite of what Scripture says. 2 Peter 1:12 is clear: When God has a message for man, the Holy Spirit sees to it that His prophet receives the message accurately, and communicates the message accurately. Look at the text again: For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. That is how we are to tell the difference between a true prophet and a false prophet — when the former claims to speak a word from God, the word will always be correct, and the word can always be objectively tested (by the standards set forth in Scripture). A word spoken in the name of the Lord that does not come to pass is a lie. The person who speaks a false prophecy is a liar, and is not a “sincere but improving New Testament prophet” as the New Wine movement claims:

Then the LORD said to me, “The prophets are prophesying lies in my name. I have not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false visions, divinations, idolatries and the delusions of their own minds. (Jer. 14:14)

The visions of your prophets were false and worthless; they did not expose your sin to ward off your captivity. The oracles they gave you were false and misleading. (Lam. 2:14)

Wij erkennen dat #2 en #3 die hierboven genoemd worden een Bijbelse grondslag hebben. In onze kerk (in het geval van de schrijver: ws een kerk van de Southern Baptists in de VS behorend tot DTF = Defending the Faith) geloven we in de eeuwigheid van geestesgaven en we geloven dat God zich niet vergist. Het vierde punt (dat profeten niet altijd de boodschap juist horen), en de gevolgtrekking (dat Gods profeten verbeteren door oefening) is beslist tegengesteld aan wat de Schrift zegt. 2 Petrus 1:12 is glashelder: in het geval God een boodschap heeft voor iemand, dan ziet de Heilige Geest erop toe dat Zijn profeet de boodschap juist ontvangt, en dat hij de boodschap juist doorgeeft. Lees opnieuw de tekst: “want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God,  door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken”. Dat is de manier waarop we het verschil tussen een echte en een namaak profeet kunnen vaststellen – wanneer de eerste beweert een woord van God te spreken, dan zal dat woord altijd juist zijn, en het woord kan altijd objectief worden getoetst (aan de hand van de normen die vanuit de Schrift naar ons toe komen). Een woord dat gesproken wordt in de naam van de Heer, maar geen werkelijkheid wordt is een leugen. De persoon die valse profetie spreekt is een leugenaar, en is niet een “oprechte, maar zich steeds verbeterende nieuw Testamentische profeet”, zoals de New Wine beweging stelt:

“De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. (Jeremia 14:14)

“Uw profeten hebben voor u gezien valse visioenen en dwaasheid; uw ongerechtigheid hebben zij niet bekendgemaakt om uw gevangenschap om te keren, maar zij hebben lasten voor u gezien van valsheid en misleidingen.” (Klaagliederen 2:14)

Conclusion: If New Testament prophecy is characteristically different than Old Testament prophecy, no such distinction is found in Scripture. The New Wine movement has no scriptural support for it’s position. New Winers have built their case upon a foundation of circular reasoning. Their prophecies are not accurate, they say, “because prophecy has changed.” How do you know prophecy has changed, you ask them? “Because our prophecies are not always accurate.”

Conclusie: als nieuw Testamentische profetie qua aard verschilt met die van het oude Testament, dan is een dergelijk onderscheid niet terug te vinden in de Schrift. De New Wine beweging heeft geen Schriftuurlijke onderbouwing van haar stellingname. Hun profetieën zijn niet accuraat, zeggen ze, “omdat de profetie is veranderd”. Hoe kun je weten dat de profetie anders is geworden, vraag je dan? “Omdat onze profetieën niet altijd juist blijken te zijn”.

deel 2 volgt later…

klik hier voor het oorspronkelijk artikel