Wat is het doel van je leven? Volgens de Bijbel is het hoofddoel van je leven dat je God kent.

Heidelbergse Catechismus, vraag 6:

  • Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Antwoord: Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat (het doelūüôā ¬†hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.

Westminster confessie (korte versie), vraag 1

What is the chief end of man? Answer: The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever.

NGB artikel 2 – Hoe wij God kennen

Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen:

‚Äúals een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid‚ÄĚ, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1:20.

Dit alles  is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen.

Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen.

(Institutie 2,2) Echt kennen van God houdt vertrouwen en eerbied in; kernwoorden zijn vroomheid en vrees:

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Vroomheid = eerbied + liefde, en dat beide gebaseerd op kennis

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Vrees: vrijwillige eerbied, dus dienen van God en je houden aan zijn wet

Heidelbergse Catechismus, Vraag 21:

Wat is waar geloof?

Antwoord: Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft. (de Bijbel bevat betrouwbare informatie!) Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdienste van Christus.

 

Packer: God is er niet in de eerste plaats voor ons, wij zijn er voor God