Over de Heilige Geest en bijzondere gaven van de Geest; komen die bijzondere gaven nog voor in deze tijd? Hoe spreekt de Bijbel er over? Is er een belofte van wonderlijke gaven? Of, een stap verder: is er een opdracht om die gave na te streven? Waarbij je moet verlangen, verlangen naar meer van de Geest? En waarbij je je moet openstellen voor de Geest? En waarbij ieder die deze gaven niet heeft zich als Christen minderwaardig moet voelen ten opzichte van zijn medegelovigen die deze gaven zeggen te ervaren?

Bijzondere geestesgaven die in de Bijbel worden genoemd:

 • Tongentaal
 • Genezing
 • Demonen uitdrijven
 • Profetie

Zijn deze bijzondere gaven er nog steeds zoals in de tijd van de apostelen?

 • Nee (‘streeptheologie’)
  • Er is als het ware een streep tussen de tijd van de apostelen en onze tijd, wonderen en bijzondere geestesgaven zijn niet meer nodig
 • Ja (charismatische beweging, New Wine), gaven van de Geest zijn:
  • In het ‘nu’
  • Het koninkrijk is in u (Lucas 17:21)

Korinthe

Van alle brieven van Paulus is er maar 1 waarin de bijzondere geestesgaven voorkomen:

 • 1e brief aan Korinthe
 • Alleen het oude testament was bekend, niet de 4 evangeliën
 • Het oude testament was al wel in het Grieks vertaald, maar was als geschreven document voor weinigen toegankelijk
 • Korinthe was een internationale havenstad: men dreef handel tot in China
 • In Korinthe was waarschijnlijk veel analfabetisme (‘niet vele aanzienlijken)
 • Was Korinthe op deze manier een centrum van de verspreiding van het evangelie (ipv Jeruzalem)?

Waren al die bijzondere gaven er in Korinthe?

 • Gave van genezing: maar er waren juist veel zieken, en veel gelovigen stierven jong
 • Werden de gaven aan de gemeente in Korinthe gegeven, of aan de gemeente wereldwijd?

De bijzondere gaven ‘tongentaal’ en ‘profetie’ waren er in ieder geval wel in Korinthe.

Apostelen werden gekenmerkt door:

 • Volharding
 • Tekenen, wonderen en krachten

Alleen van apostelen zijn tekenen, wonderen en krachten bekend, en van 2 directe medewerkers: Stephanus en Filippus.

Er bestonden ook nep- of schijnapostelen (2 Kor. 11:3); maar zij lieten geen volharding zien, of ‘tekenen, wonderen en krachten’. Het ging hun om eigen belang (2 Kor. 10:11). ‘U verdraagt het dat men u tiranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt’  zegt Paulus.

Streeptheologie

Je kunt niet zeggen dat wonderen niet meer kunnen voorkomen. God de Heilige Geest geeft wanneer Hij wil. Of geeft niet, wanneer Hij niet wil. God is soeverein.

Alle beloften in de Bijbel staan in het kader van het verbond. Als er geen belofte is, kun je uit een wonderlijke gebeurtenis in de Bijbel niet concluderen dat God belooft dat opnieuw te doen in deze tijd; denk aan:

 • hoe God Sara en Rebekka vruchtbaarheid schenkt,
 • hoe hij Simson kracht schenkt
 • hoe hij Maria zwangerschap schenkt.

Daar kun je niet zomaar beloften of zelfs opdrachten van maken

Mattheus 10/Lucas 10 en de opdracht tot wonderen van genezen:

 • Van tijdelijke aard
 • Geen opdracht maar een belofte
 • Alleen gericht aan de 12 discipelen (Mattheus) of 72 gezondenen (Lucas)
 • Er staat niet dat dit een belofte of zelfs een opdracht is aan elke gelovige

Marcus 16 en de opdracht tot wonderen van genezen:

 • Dit lijkt de enige tekst waarin er sprake is van een belofte of een opdracht
 • Wel is in veel handschriften dit deel niet aanwezig, en lijkt het te zijn toegevoegd
 • In ieder geval zegt Jezus dit tot zijn 11 discipelen

Mattheus 28 (zelfde zendingsbevel als in Marcus 16)

 • Daar zegt Jezus: leert hun (de mensen die tot bekering komen) te onderhouden al (alles) wat ik geboden heb
 • Wat is alles? Alle wonderen? Of ook alle andere zaken die Jezus geboden heeft: geen extra kleding meenemen als zendeling; naar diep water te gaan om te vissen; een dorp ingaan om een veulen los te maken en mee te nemen

Bijbelgebruik

Stelling: een Christen mag zich bij elk bevel in de Bijbel zich afvragen of dat ook voor hem geldt; voorbeeld:

 • Bevel aan Noach om een ark te bouwen
 • Bevel aan Israël om een tabernakel te bouwen
 • Instructie van Paulus over de hoofdbedekking van een vrouw

Mattheus 28 (vervolg)

Charismatische Christenen lezen de tekst en voegen daaraan toe ‘om dat te doen’

 • leert hun te onderhouden alles wat Ik bevolen/opgedragen heb
 • leert hun trouw te verrichten alles wat Ik opgedragen heb
 • leert hun trouw te verrichten alles wat Ik opgedragen heb ‘om dat te doen’

Maar waarschijnlijk meer voor de hand liggend is de toevoeging ‘om dat te leren’

 • leert hun trouw te verrichten alles wat Ik opgedragen heb ‘om dat te leren’

Dit is ook de verklaring van Van Bruggen: ‘Jezus draagt zijn leerlingen op de gelovigen in de wereld te brengen onder het zachte juk van zijn geboden.’

Voorlopige conclusies:

 1. De Bijbel kent geen belofte aan ons om zieken te genezen en demonen uit te drijven, dodenopwekking, tongentaal en profetie;
 2. De Bijbel kent geen opdracht aan ons om zieken te genezen en demonen uit te drijven, dodenopwekking, tongentaal en profetie

Maar kan de tegenwerping zijn:

 • ‘jij pakt de geschenken van de Heilige Geest niet uit’
 • ‘je moet de Geest niet in de weg staan, je moet Hem ruimte geven’

Wat duidelijk is uit de beide conclusies: als er geen belofte of opdracht is om je bezig te houden met bijzondere geestesgaven, dan is de tegenwerping ook niet terecht.

Opwekking van doden

 • Petrus en Paulus hebben een of twee keer een dode opgewekt
 • Ook Jezus was terughoudend in het opwekken van doden, met als grote uitzondering het moment dat Hij stierf aan het kruis; na Zijn opstanding vertoonden deze mensen zich in Jeruzalem
 • De mens moet eenmaal sterven, en daarna is het oordeel (Hebreeën 9:27)

 

Beloften en opdrachten van bijzondere gaven: slechts voor korte tijd

Johannes de Doper vroeg vanuit de gevangenis wie Jezus was; als antwoord wijst Jezus hem op de bijzondere tekenen en op de verkondiging van het evangelie aan armen (zondaren).

‘Tekenen, wonderen en krachten’ dienden :

 1. Als bewijs dat Jezus van Nazareth de Messias was
 2. Als bewijs dat de apostelen de ambassadeurs van Jezus Christus waren
 3. Om de aard van het Koninkrijk duidelijk te maken;
  1. Eeuwige troost door vergeving van zonden
  2. Gezondheid door genezing van ziekten
  3. Leven door opwerking van doden
  4. Vreugde door verandering van water in wijn
  5. En ook: verwijderen van de gehuichel door de dood van Ananias en Zafira

Wat was de tongentaal in Korinthe precies?

 • Er zijn geen geluidsopnames, we weten het gewoon niet
 • Misschien gewoon een onbekende taal van een passerende zeeman
 • Het was in ieder geval onbegrijpelijk, maar soms kon de spreker het uitleggen (misschien is hij tweetalig) of soms kon een ander het uitleggen

Het was hoe dan ook een feit, maar je kunt er daarom niet een norm uit halen, en ook geen belofte uit halen.

Wat mag je in gebed aan God vragen?

 • Alles wat je voor lichaam en ziel nodig hebt: laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God (Filippenzen 4:6)
 • Maar je bidt met bescheidenheid: ik laat het met vertrouwen over aan mijn hemelse Vader, Hij zorgt in alles voor mij
 • Als God beloften heeft gedaan, mag je hem daar ‘zonder beding’ om vragen:
  • Om vergeving van zonden
  • Om inzicht in de Bijbel
  • Om eerbied voor Hem

Maar bidden om tongentaal: daarmee bouw je alleen jezelf op; God daarom bidden, terwijl er geen belofte is van God dat tongentaal gegeven wordt: daar kun je beter niet om vragen. Als je nooit in gebed vraagt om deze bijzondere geestesgave ben je niet schuldig, al willen sommigen je dat doen geloven.

Bidden om ‘meer van de Geest’?

 • De Heilige Geest is een persoon
 • Hij is aan ieder gegeven, die gelooft
 • De Geest is niet een kracht die op stand 1-5 kan worden gezet
 • De Geest is ook geen vloeistof, die minder of meer in je uitgegoten wordt

Bidden om meer van de Geest kan verkeerd bedoeld zijn:

 • Bidden om bijzondere geestesgaven

Maar mogelijk zijn er ook mensen die het goed bedoelen:

 • Bidden om meer beheerst te worden door de Geest
 • Bidden om je eigen zonde te bevechten uit kracht van de Geest
 • Bidden om een actief Christen te worden

In al die gevallen is het veel duidelijker om God te vragen: wilt u met uw Geest die ik ontvangen heb, krachtig doorwerken in mij.

Problemen in de kerken in deze tijd:

 • Catechisaties worden slecht bezocht, en er wordt weinig geleerd
 • Kerkdiensten worden slordig bezocht
 • Heel wat mensen verlaten de kerk
 • Er is twijfel over de kinderdoop
 • Preken zijn te rationeel
 • Gelovigen zijn te materieel, ze willen vooral genieten

Tegen die achtergrond is het wel begrijpelijk dat Christenen op zoek gaan naar vernieuwing. Maar biedt een beweging als New Wine (NW) dan een goed antwoord?

 • Bij NW ontbreken doop en verbond als grondslag voor het geloofsleven
 • NW wil gerichte vernieuwing, met name via de bijzondere geestesgaven

Het belang van het Verbond

‘Genade zonder de verbondsgedachte wordt tot willekeur en ondermijnt  de basis van het geloof’ (: Woelderink). Als er geen verbondsbeloften zijn, dan heeft God zich toch nergens op vastgelegd? Wat blijft er dan nog voor zekerheid over als ik ernstig twijfel aan mijn vroomheid, om wat voor reden dan ook? Ik kan niet terugvallen op het verbond, en dat is vreselijk. De leer over het verbond beheerst ook de leer over:

 • De sacramenten
 • Onze enige troost
 • De verhouding van iedere gelovige en de kerk tot God
 • De zekerheid van het geloof

Zijn we niet al veel rijker dan de gelovigen in Korinthe?

 • We hebben de hele Bijbel, en bijna alle gelovigen kunnen die lezen; in die Bijbel staat alles wat je moet weten om te leven tot Gods eer en om behouden te worden (NGB, artikel 2)
 • We hebben 2000 jaar kerkgeschiedenis
 • We hebben 6 belijdenisgeschriften
 • We hebben contacten met kerken uit heel de wereld
 • We hebben een kerkorde

In dat kader kun je denken aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Abraham zei op strenge toon tegen de rijke man, als antwoord op diens verzoek om een engel te sturen naar de aarde om te waarschuwen: ‘Ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Als ze dat niet doen, dan zullen ze ook als iemand uit de doden opstaat zich niet laten gezeggen (Lucas 16: 27-31).

Misschien kan God ook tegen ons zeggen: jullie hebben veel meer dan Mozes en de Profeten, je hebt 4 evangeliën, je hebt de handelingen van de apostelen, je hebt een heel stel brieven van de apostelen, je hebt en brief van mijn eigen broer (Hebreeën), en de openbaring van mijn vriend-apostel Johannes. Je hebt zoveel gekregen, waarom is het nu nog niet genoeg? Je moet het doen met wat ik je heb gegeven. En wel totdat ik kom. Is het gebrek aan geloof dat je nog meer wilt zien en ervaren?

Wat wil New Wine?

New Wine wil de kerken veranderen, men noemt dan:

 • Vernieuwing van de vreugde van het kennen en aanbidden van Jezus Christus
 • Toerusting om het koninkrijk te verkondigen in de liefde van God de Vader en in de kracht en de gaven van de Heilige Geest
 • Wij willen gaan waar de Bijbel ons wijst, en afwijzen wat niet strookt met het Bijbelse onderwijs. Daarbij willen we de kerken herinneren aan dat wat ze misschien vergeten waren, maar waarvan wij denken dat ze behoren tot de navolging van Jezus

Ook zegt men: Wij willen geen controle uitoefenen over mensen of ze manipuleren, maar hun juist helpen de christelijke vrijheid te ontdekken en te ervaren.

Er zijn mensen vanuit New Wine die christelijke vrijheid gebruiken om:

 • De 2e kerkdienst wettisch te noemen
 • De belijdenissen als niet actueel of verouderd te verklaren
 • Zich niet meer te houden aan wat de kerkorde zegt

 

Bij het ministry gebed (met 2 mensen bidden voor een aanvrager, 1 moet hem aanraken, 1 moet met open ogen bidden en zien of er emoties zijn), tijdens zo’n gebed kunnen er openbaringen van God ontvangen worden over de persoon van de aanvrager. Maar:

 • Hoe weet je dat deze openbaring niet een eigen gedachte is naar aanleiding van het gesprek dat aan het ministry gebed vooraf moet gaan?
 • En waarom mag je volgens New Wine negatieve gedachten die bij je opkomen voor de aanvrager niet uitspreken?

Als de gedachte profetie zou zijn, moet die uitgesproken worden, zoals ook alle profeten deden. Maar als jouw gedachte niet profetie is, dan manipuleer je de aanvrager door jouw gedacht een extra gewicht te geven.

Juichtheologie

Bij New Wine ligt de nadruk op ‘het nu van het koninkrijk van God’. Men weet wel dat een deel van de beloften die pas later worden gegeven, zoals ‘blijvende gezondheid en afwezigheid van de dood’. Maar ‘alle nadruk valt op het nu; het Koninkrijk is bij u’`.

Deze nadruk ontbreekt bij Paulus, die zegt: ik ellendig mens, wie redt mij uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood`..

 

Dit artikel is een samenvatting van het boek van ds. W. Wierenga “Liever vijf woorden met mijn verstand”, met als ondertitel “een pastorale handreiking over gaven van de Geest”. Uitgegeven door Woord en Wereld, deel 70.