Mystiek en Christelijk geloof: veel Christenen voelen zich aangetrokken door de mystiek. Dat je God kunt ervaren, door mystieke oefeningen. Maar kun je God wel ervaren op deze manier, en wil God dat je Hem op deze wijze zoekt? Daarover gaat het boek “Christus en de Mystiek uit het Oosten”, geschreven door dr H.J. Bavinck, uitgegeven 1934)

Een actuele en betrokken studie over de aantrekkingskracht en gevaren van de mystiek

Mystiek Christendom
Je kunt God naderen door mystieke oefeningen die uitmonden in mystieke extase, om boven jezelf uitgetild te worden Het geloof is de enige manier om omgang met God te verkrijgen
Het wezen van God staat centraal: uit hem is alles ontstaan, hij is Alomvattend, Hij is in jou en jij in Hem De eigenschappen van God staan centraal: groot, almachtig, rechtvaardig enz.
God is het Al-zijn God is boven alles verheven, heilig. God schiep de mens naar zijn heilig beeld en eiste daarom ‘wees heilig want ik ben heilig’
Door mystieke oefeningen als vasten, meditatie, het herhaald reciteren van Bijbelteksten, ademhalingsoefeningen, het spellen van de naam Jezus, kun je naderen tot God Je moet eerst erkennen dat je geen gemeenschap met God kan hebben, er is een onmetelijke afgrond tussen de zondige mens en de Heilige God. Pas na erkenning daarvan is er sprake van verlossing, door verzoening
Keer in tot jezelf, daar is God. Hij is in je ziel, Hij is de grond van je ziel. In je ziel kun je God ontmoeten God kan wel tot mij komen, maar ik kan niet tot Hem komen, geloof en bekering zijn nodig
Doel is de lichtwereld binnen te treden, te komen tot aanschouwing van God Doel is leven vanuit je geloof, te komen tot een gehoorzaam leven uit dankbaarheid aan God
De enge poort om tot God te naderen ligt diep in je ziel De enge poort om God te naderen is door eerlijk, met zonde en schuld, God om genade vragen, dat is ‘je kruis op je nemen’. Alleen door verzoening kan ik tot God naderen
Het gaat erom dat je leeft uit Gods kracht Het gaat erom hoe je de kracht van God gebruikt
Het gaat om de zijnsorde: wie je bent Het gaat om de zedelijke orde: hoe je leeft
Zonde is ontwrichting van het menselijk zijn Zonde is een vijand van God worden
De mens is gebonden De mens is vervloekt
God is een onpersoonlijke Zon van Licht God is de levende God, die toornt tegen het kwade. Hij is de Vader, die schiep, die leidt, die oordeelt, die straft, die zoekt, die liefheeft, die redt, die zalig maakt
De mens verlangt naar het opheffen van de scheiding tussen hem en God Tussen schepsel en Schepper blijft altijd een diepe scheidslijn
God sluimert op de bodem van de ziel. Hij is de Inwonende God is mijn God. Hij is tegelijk de Andere. Hij is Rechter en Koning
God wacht tot wij gereinigd zijn en tot wij naar Hem komen God kiest ons uit, en komt naar ons toe, hij bekeert ons, hij werkt het willen en het werken in ons
God is overal, ook bv in de zonde God is niet in de zonde, Hij is niet in de leugen, Hij is alleen daar waar wij de trekken van Christus zien
Diep in je ziel is een plekje heilige grond, waar je de eenheid met God kan ervaren Heel je bestaan, lichaam en ziel, valt onder het oordeel van God
Elk mens bevat diep in zich een kiem/vonkje/zaadje van geloof De mens is vanaf zijn allereerste begin zondig, door de erfzonde
Van God krijg je rechtstreeks boodschappen, vanuit een innerlijk licht Gods heeft gesproken in zijn Woord, eerst door zijn profeten en uiteindelijk in de komst van zijn Zoon. De canon van de Bijbel is afgerond
God is immanent God is transcedent

 

De mystiek is door en door psychisch:

 1. Mystiek is gericht op de psychische gesteldheid, vluchten uit de spanning, hartstochtelijk verlangen naar contact met God
 2. Zonde is een psychologisch verschijnsel, de mens voelt zich anders als hij God buiten zijn bestaan houdt
 3. Verlossing is een psychologisch proces. Door bedwinging van het lichaam en ascese komt je ziel in een psychische toestand van bevrijding
 4. De belangrijkste mystieke oefeningen zijn die van concentratie en contemplatie; zo kan de ziel God ervaren en zelfs God aanschouwen
 5. Een mysticus kan uiteindelijk boven zedelijke normen zijn verheven

Maar de Bijbel leert:

Verlossing is nooit alleen en zelfs niet in de eerste plaats een psychologisch proces, maar zij is voor alles een diepgaande verandering in de verhouding van God en mens, zij is verzoening, rechtvaardigmaking.

Mystiek vind je bij alle wereldgodsdiensten:

 • Islam
 • Boeddhisme
 • Hindoeïsme
 • Oosterse orthodoxie
 • Katholicisme
 • Protestantisme

Bekende namen (variërend van minder naar meer mystiek): Augustinus, Eckehart

 

Lees meer: http://www.digibron.nl/search/detail/95ee6f5c6e4f2d69eaff47e7521ae0bc/over-j-h-bavinck-christus-en-de-mystiek-van-het-oosten