Geloof je in het goddelijk oordeel? Ik bedoel: geloof je in God als rechter? Veel mensen geloven daar niet in. Ze hebben het vaak over God die voor jou liefheeft, steeds voor je zorgt, geduldig is met je zwakheden. Maar de gedachte over God als rechter vinden ze God onwaardig. Maar de Bijbel heeft het juist vaak over God als rechter.

Om te beginnen zijn er veel teksten waarin dat met zoveel woorden wordt benoemd (Genesis 18:25, Richteren 11:27, Psalm 75:8, Hebreeën 12:23)

Dit zijn resultaten die je met Google zo kunt opsporen. Maar het gaat niet alleen om het woord “Rechter”. Je ziet in heel de Bijbel dat God optreedt als rechter:

 • Hij stuurt Adam en Eva weg uit het paradijs
 • Hij laat de ongelovige wereld verdrinken in de zondvloed
 • Hij laat de zondige steden Sodom en Gomorra ten ondergaan
 • God straft de Egyptenaren door 10 plagen
 • Hij straft Nadab, Abihu, later Korach, Dathan, Abiram, nog later Achan met de dood
 • Hij staat toe dat Filistijnen steeds opnieuw Israel onderdrukken
 • Hij laat de 10 stammen en later de 2 stammen deporteren
 • God straft ook Nebudkadnesar en Belsazar
 • En niet te vergeten het boek van de Koningen en Kronieken, waarbij elke koningsperiode wordt geëvolueerd met deze koning deed wat goed/kwaad was in de ogen van de Heer

Ook in het nieuwe testament lezen we over Gods oordeel:

 • Jezus oordeelt over Israël dat hem afwijst
 • Jezus zegt de dorpen Chorazin en Bethsaida aan dat het hun erger zal vergaan dan Sodom en Gomorra
 • Annanias en Safira ontvangen de doodstraf omdat ze liegen ten overstaan van de apostelen
 • Elymas die zich tegen het evangelie verzet, wordt gestraft met blindheid
 • De gemeente in Corinthe wordt gestraft met ziekten

In het nieuwe testament krijgt de zekerheid van de komende oordeelsdag alle nadruk, met als vraag: hoe kunnen we als zondaren in een goede verhouding staan tot God? Het nieuwe testament verwacht de dag van het doordeel, de dag van wraak, het gaat over de komende toorn.

 • De rechter staat voor de deur (Jacobus 5:9)
 • Jezus Christus is door God aangesteld als rechter over levenden en doden (Handelingen 10:42, en Handelingen 17:31)
 • God oordeelt wat mensen in het verborgene doen, door Jezus Christus (Romeinen 2:16)
 • Jezus zegt zelf: de Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven (Johannes 5:22-29)

Conclusie: de Jezus van het nieuwe testament, die de Verlosser van de wereld is, is ook haar Rechter!

 

Wat wil het zeggen dat de Vader of Jezus rechter is?

 1. De rechter is met gezag bekleed
  • God is zowel wetgever als rechter
 1. De rechter identificeert zich geheel met wat goed is en rechtvaardig
  • God heeft het recht lief en haat het onrecht
 1. De rechter bezit alle benodigde wijsheid om de waarheid te kunnen onderscheiden
  • God is alwetend
 1. De rechter heeft de macht om het oordeel ten uitvoer te kunnen brengen
  • God maakt de wet, past die toe, en brengt het oordeel ten uitvoer

 

Gods rechtssysteem is gebaseerd op het principe van vergelding

De mens krijgt wat hij verdient. God beloont het goede met het goede en het kwade met het kwade. God vergeldt een ieder naar zijn daden (Mattheus 16:17, Openbaringen 20:12). Bij God is geen aanzien des persoons (Romeinen 2:5). Ook voor gelovigen geldt dit principe (Korinthe 5:10).

Gods vergelding is onontkoombaar: vroeg of laat krijgt ieder wat hij verdient.

De leer van het laatste oordeel benadrukt dat:

 • de mens verantwoordelijk is
  • ook kleine daden die goed zijn doen er toe
 • dat het recht uiteindelijk zal zegevieren
  • dit geeft rust aan alleen die leiden onder onrecht

 

Het laatste oordeel is in handen van Jezus Christus.

Christus is onze rechter; in het doopsgebed staat dat we dankzij de doop “vrijmoedig voor de rechterstoel van Christus kunnen verschijnen”. Jezus zelf vertelt over de oordeelsdag in Mattheus 25: waarbij iedereen voor Hem moet verschijnen, en waarbij Hij de gelovigen het Koninkrijk doet beërven, en de ongelovigen laat gaan naar het eeuwige vuur.

Niemand kan ontsnappen aan Jezus Christus. God heeft Hem aangesteld tot Rechter. Hij staat aan het einde van ieders levensweg. De boodschap van Amos geldt voor iedereen “bereid je erop voor om je God te ontmoeten” (Amos 4:12, Handelingen 17:31)

Het oordeel gaat over onze werken, over al onze daden, over onze woorden, over onze gedachten

Daarbij zal rekening worden gehouden met onze kennis.

Wat staat ons te doen? Roep de komende Rechter aan en vraag Hem uw Verlosser te zijn!

 

Dit artikel is een samenvatting van J.I. Packer: “God leren kennen”, hoofdstuk 14