De Galaten hechtten geloof aan een dwaalleer: besnijdenis zou een ‘must’ zijn voor de recent bekeerde heidenen; er is in het nieuwe testament nauwelijks een zendbrief te vinden waar het  onderwerp ‘dwaalleraren’ niet op een of andere wijze aan de orde komt. Maar ook het oude testament kende zijn ‘valse profeten’. En in de meer recente kerkgeschiedenis hebben we nog steeds te maken met dwaalleringen en sekten.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van teksten over dwaalleraars uit het nieuwe testament:

Galaten 4:8 e.v.              In de ban van dwaalleraars

1 Timotheüs 6:2              De dwaalleraars en de hebzucht

2 Timotheüs 2:13           De houding jegens de dwaalleraars

Titus 1:9                           De dwaalleraars op Kreta

2 Petrus 2:1                     Waarschuwing tegen de dwaalleraars

2 Johannes 1:6                Standvastig tegenover dwaalleraars

Judas 1:7                          Dwaalleraars : Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam  en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt

Openbaringen 2: 14,15 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van  Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.

In het oude testament wordt niet gesproken over dwaalleraars maar over valse (onechte) profeten, wat op hetzelfde neer komt:

Ezechiël 12:20                 Profetie tegen de valse profeten

Ezechiël 13:6                   Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij die zeggen: De HEERE spreekt. Hoewel de HEERE hen niet gezonden heeft, verwachten zij dat het woord zal uitkomen!

Ezechiël 22:28                 Zijn profeten bepleisteren hen met witkalk. Zij zien valse visioenen en voorspellen hun leugens door te zeggen: Zo zegt de Heere HEERE. En de HEERE heeft niet gesproken!

.Micha 2:5                        Oordeel over de valse profeten

.Zacharia 10:2                 ook spreken zij van valse dromen

Ook heel de kerkgeschiedenis zou je kunnen zien als een aaneenrijging van ketterijen waartegen de Kerk te strijden kreeg, maar er is ook steeds weer verlossing door de kracht van de Geest van God. Luther schrijft bv in zijn commentaar op de Galatenbrief dat hij op het moment van schrijven dagelijks 20 jaar lang in de dienst van Christus geweest is, en door meer dan 20 sectes bestreden is. “Dagelijks verwekt de satan weer nieuwe, als zijnde god van twistzieke en aanhangzoekende mensen”. (Voorrede op Paulus’ brief aan de Galaten)

Er zijn twee hoofdgroepen dwalingen:

1)      Weglaten: dwaalleer die bruutweg een deel van de belangrijkste principes of dogma’s van het Christelijk geloof ontkent

2)      Toevoegen: dwaalleer die beweert dat er iets nodig is boven op wat we door het geloof hebben aangenomen

Een voorbeeld van de eerste soort de ontkenning van de godheid van Christus. Maar de tweede soort is veel geniepiger. Voorbeelden daarvan zijn:

–          De Jehova’s getuigen

–          De zevendedags adventisten

–          Het rooms-katholicisme

–          De mensen die leren dat het volgende onmisbaar is als je echt gelooft:

o   De doop door onderdompeling

o   Het kunnen spreken in tongen/klanktaal

o   Het kunnen genezen of ontvangen van de gaven van genezing

Wat niet moet verbazen: een valse leer kan mensen heel gelukkig maken, kan ‘goed voelen’. Maar de apostel Paulus zegt in Galaten 1: “al was het dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten wat wij verkondigd hebben, die zijn vervloekt”. Paulus benadrukt dar het evangelie dat hij ontving precies hetzelfde was als wat de andere apostelen – die Jezus tijdens zijn leven hadden gekend – hadden ontvangen. Dat bleek al tijdens zijn eerste bezoek aan Jeruzalem.

Elke nieuwe leer waar je mee geconfronteerd wordt,  moet beoordeeld worden, niet op basis van gevoel, ervaring of wat andere mensen zeggen en doen. De enige norm moet zijn: de apostolische leer, zoals in het Nieuwe Testament is beschreven.

Kenmerken van een valse leer:

1)      Niet gebaseerd op de bijbel maar op nieuwe openbaringen of wetenschappelijke inzichten: wel wordt de inspiratie van de Bijbel erkend, maar men is van mening dat de Waarheid nog niet compleet is;

2)      Vaak wordt 1 onderdeel sterk benadrukt en op de voorgrond gesteld, dat ene acht men . wezenlijk, het is het grote punt, het staat altijd centraal. Bij de Galaten was dat de besnijdenis, nu kunnen dat Geestesgaven zijn enz.;

3)      Aan Christus alleen heeft men niet genoeg. Er komt iets bij: Maria, bijzondere ervaringen, deelnemen aan bepaalde rites;

4)      Geloof alleen wordt als onvoldoende gezien om zalig te worden;

5)      Over alles wat Christenen in de geschiedenis hebben gevonden, zal meewarig en minachtend over worden gedaan.

Als je bij dit laatste stilstaat en terugblikt in de kerkgeschiedenis, kom je (in Engeland) grote namen tegen als George Whitefield en John Wesley; je moet dan vaststellen dat dit gelovigen waren vol van de Heilige Geest, en toch weten we dat zijn niet op een speciale manier gedoopt waren, nooit in klanktaal/tongen spraken, en niet de gave van genezing beoefenden.

Veel nieuwe stromingen beweren onbekommerd dat nu pas de waarheid is doorgebroken, nadat de kerk zo’n 2000 jaar lang in onwetendheid gedwaald heeft. Een absurde bewering toch?

De apostel Johannes sluit zijn Openbaringen 22:18, 19 af met de waarschuwing “Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.  En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van  het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

 

 

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op Dr. Martyn Lloyd-Jones “Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit”, hoofdstuk 13 (geschreven in 1965)