“De heilige Geest waait waarheen hij wil. Probeer je leven als volger van Jezus niet onder controle te houden. Het werk van de Geest is grensverleggend (Pinksteren: Jezus is voor iedereen) en grensoverschrijdend. Wij mogen hem niet inperken. Hij is er niet voor één kerk, één soort mensen. Hij werkt niet op één manier. Hij is niet gebonden aan onze gewoonten en tradities en afspraken. ‘Hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’”

Bovenstaande was een deel uit een preek onlangs. In een populair opwekkingslied “ doorbreekt de Geest grenzen die door mensen zijn gemaakt”. Maar die gedachte kom je in de Bijbel zo niet tegen. De grens van het oude Testament, nl dat God het volk Israël had uitgekozen: die grens is door God zelf gemaakt; en die grens wordt door God doorbroken op Pinksteren. De Heilige Geest heeft dus niets te maken met het “doorbreken van gewoonten en tradities en afspraken”.

Onderstaand ben ik eens nagegaan wat in de Heidelbergse Catechismus over de Heilige Geest gezegd wordt: veel meer dan veel kerkleden zullen beseffen.

Hieronder een samenvatting (tussen haakjes de vindplaats in de Catechismus)

 

De Heilige Geest:

– geeft ons zekerheid van het eeuwige leven (v/a 1)

– doet ons opnieuw geboren worden tot mensen die iets goed kunnen doen (v/a 8)

– werkt een vast vertrouwen in ons door het evangelie (v/a 21)

– is samen met het Woord de manier waarop Christus koning is in ons leven is (v/a 31)

– helpt ons als profeet de naam van Christus te belijden (v/a 32)

– helpt ons om als priester een levend dankoffer te worden (v/a 32)

– helpt ons om als koning tegen de zonde en de duivel te strijden (v/a 32)

– is altijd bij ons als vertegenwoordiger van Jezus Christus (v/a 47)

– doet ons zoeken wat boven is, waar Christus is, aan de rechterhand van God (v/a 49)

– giet in ons de hemelse gaven *) van Christus uit (v/a 51)

– geeft me door geloof deel aan Christus weldaden *) (v/a 53)

troost mij (v/a 53)

blijft eeuwig bij mij (v/a 53)

– is samen met het Woord de manier waarop Christus zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt (v/a 54)

bewerkt het geloof in ons hart door de verkondiging van het evangelie (v/a 65)

versterkt het geloof in ons hart door de sacramenten (v/a 65)

leert ons in het evangelie en bevestigt ons door de sacramenten, dat ons volkomen heil rust in het enige offer van Christus, dat voor ons aan het kruis gebracht is (v/a 67)

reinigt samen met het bloed van Christus mij van al mijn zonden (v/a 69)

heiligt ons, namelijk: doet ons van onze zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk leven (v/a 70)

wast ons samen met het bloed van Christus even zeker als we gedoopt worden (v/a 71)

reinigt ons samen met het bloed van Christus van alle zonden, de doop is teken ervan (v/a 72)

– neemt samen met het bloed van Jezus Christus onze zonden weg (v/a 73)

woont in ons en in Christus en verenigt ons zo steeds meer met het lichaam van Christus door Christus gekruisigd lichaam te eten en zijn vergoten bloed te dringen in het avondmaal (v/a 76)

regeert ons en geeft ons eeuwig leven, omdat Hij de ene Geest is die in Christus en in ons woont (v/a 76)

spreekt door het Woord tot ons (o.a. over het avondmaal) (v/a 78)

geeft ons deel aan Christus’ lichaam en zijn bloed (v/a 79)

lijft ons in bij Christus (v/a 80)

vernieuwt ons naar het beeld van God (v/a 115)

– wordt ons samen met Gods genade alleen maar gegeven als we daarom bidden en daarvoor danken (v/a 116)

regeert ons samen met het Woord zodat wij ons steeds meer aan God onderwerpen (v/a 123)

geeft ons kracht om staande te blijven in onze geestelijke strijd tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees (v/a 127)

 

*) Wat zijn die “weldaden” die wij ontvangen van Christus? Dat weten we uit de psalm die vaak bij het avondmaal gelezen wordt, psalm 103:

1 Van David.

Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

2 Prijs de HEER, mijn ziel,

vergeet niet één van zijn weldaden.

3 Hij vergeeft u alle schuld,

hij geneest al uw kwalen,

4 hij redt uw leven van het graf,

hij kroont u met trouw en liefde,

5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.