FORMULIER VERNIEUWD

Gebed voor de doop

OORSPRONKELIJKE FORMULIER

Gebed voor de doop

Machtige God, u die eeuwig leeft, liefdevolle Vader van de Heer Jezus, wat is uw genade geweldig groot! Wat houdt u veel van ons!

Almachtige, eeuwige God,

u hebt als een rechtvaardige rechter de ongelovige wereld eens door de zondvloed gestraft, maar Noach en zijn gezin hebt u in uw grote barmhartigheid gered.

Door de zonde waren we totaal van u vervreemd en waren we de weg kwijt geraakt, maar u hebt ons opgezocht en leidt ons door het diepe water van de doop. Dank u dat u daar al mee bezig was toen u uw volk Israël zocht en het leidde door de zee op weg naar de vrijheid van het beloofde land.

Heel het leger van de onverzettelijke farao van Egypte hebt u doen omkomen in de Rietzee, maar uw volk Israël hebt u in uw barmhartigheid dwars door diezelfde zee, over droog land laten gaan. In beide gebeurtenissen hebt u toen al iets van de doop laten zien.

Heer, wij vragen u op grond van uw diepe ontferming: wees deze kinderen – Rhodé, Daan, Sarah en Silke – die straks worden gedoopt genadig.

We bidden u, barmhartig als u bent, Rhodé, Daan, Sarah en Silke ook genadig te zijn.

Maak hen door uw heilige Geest één met Christus, uw Zoon en laten zij via de doop met Jezus in zijn dood begraven zijn en met hem opstaan in een nieuw leven.

Maak deze kinderen van u door uw heilige Geest één met Jezus Christus. Laten zij door de doop in Christus’ dood begraven zijn en met hem opstaan in een nieuw leven.

Laten zij dagelijks vol vreugde leven in de navolging van hun Heer en aan hem verbonden blijven met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde.

Laten zij elke dag vol goede moed hun kruis dragen, Christus achterna, aan hem verbonden met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde.

Geef dat zij eens, zeker van uw beloften, dit leven zullen verlaten en onbevreesd zal verschijnen voor Jezus Christus, hun rechter en redder.

Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Verhoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen

Wat in dit vernieuwde formulier verdwenen is uit het tot dan toe 400 jaar oude en ongewijzigde doopsgebed zijn de 3 oordeelsmomenten van God als rechter: verdrinking van vrijwel de hele mensheid door de zondvloed, verdrinking van Farao’s leger in de Rietzee, staan voor Gods rechterstoel op de jongste dag.

De doortocht door de zee wordt weliswaar nog genoemd maar is geminimaliseerd tot reddingsmoment.

En wat ook veranderd is: de oproep om dagelijks blijmoedig je kruis te dragen, is gewijzigd in het volgen van Jezus.